Güncel Yazılar

Vekaletle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

 •  Aralık 11

İTİRAZIN KONUSU : 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan '' birinci fıkrada...

Devamını Oku

Memuriyet Mahalli İle İlgili Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

 •  Aralık 8

Bilindiği üzere 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde...

Devamını Oku


2013/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 •  Eylül 3

Konu :   5525 Sayılı Kanunun ek 1 inci Maddesinin Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslar Bilindiği üzere, 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı...

Devamını Oku

Sözleşmeli Öğretmenlere Harcırah Ödenmesi İle İlgili Danıştay Kararları

 •  Ağustos 13

Dava; Van İli, Başkale İlçesi, Oğulveren İlköğretim Okulu'nda 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli statüde Sınıf...

Devamını Oku


Aday Memurlarla İlgili Yapılan Değişiklikler

 •  Temmuz 8

Bu çalışmada, 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden...

Devamını Oku

Haklarında Bazı Suçlardan Ceza Soruşturması Yapılan Ve/Veya Bu Suçlardan Mahkum Olan Devlet Memurları Hakkında Disiplin Hükümlerinin Uygulanması

 •  Haziran 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza...

Devamını Oku