Demirbaşın Kaybedilmesi

13 Ocak 2015 10:04  •  Kategori Soru Cevap yazar

SORU: Kurum kayıtlarında var olan ve amortismana tabii bazı demirbaş malzemelerinin fiili sayımda olmadığını tespit ettik. Zararın tespitinde amortismanın düşülmesi gerekiyor mu? Ayrıca zararın tespitini ve tahsilini neye göre yapmalıyız?
CEVAP: Memurun kasıt, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin malca uğradığı zararın ilgili tarafından rayiç bedel üzerinden ödenmesi esastır. Zararın tespitinde; kaybedilen demirbaşlar amortismana tabii olduğu için rayiç bedelden amortisman payının düşülmesi gerekir.
Öte yandan zararın tespitinin ve tahsilinin, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekir.

(Kanuni Dayanak: Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik; Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)