Harcırah Nedir?

03 Haziran 2013 20:31  •  Kategori Soru Cevap yazar

Geçici veya sürekli görev nedeniyle memurlara verilecek harcırah/yolluk açısından 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınır. Bu düzenlemeye göre harcırah; 6245 sayılı kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Bir başka ifadeyle, yapılacak görevin/görevlendirmenin içeriğine göre harcırah kapsamında yapılacak ödemeye esas olacak unsurlar değişebilecektir.

6245 sayılı Kanun kapsamında harcırahın ödenmesini gerektirecek bir durumdan bahsedebilmek için memur veya hizmetlinin resmi ve yazılı olarak görevlendirilmiş olması gerekir. Örneğin; Sürekli görev harcırahının ödenebilmesi için atama işleminin, geçici görev harcırahının ödenebilmesi için de görevlendirmenin olması gerekir. Konu ile ilgili olarak Sayıştay Temyiz Kurulunun 02/10/2001 tarihli (Karar No:25324) kararında, bir vazifenin ifası maksadıyla geçici olarak başka bir yere gönderildiğine ilişkin görevlendirme yazısı olmadan geçici görev yolluğu ödenmesi mevzuata aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Anayasa Mahkemesinin 28/09/1988 tarihli kararında (Esas Sayısı: 1988/12; Karar Sayısı: 1988/32; Karar Günü: 28.9.1988; R.G. Tarih-Sayı:11.12.1988-20016) harcırah ile ilgili yorumu aşağıda belirtilmiştir:

-Yolluk ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Yolluk, geçici veya sürekli görevlendirmelerde görevliler tarafından yapılan masrafın karşılığıdır. Başka bir deyişle, statü hukukunun düzenlediği ve her zaman kullanılabilen öznel ve kazanılmış bir hak olmayıp, gerektiğinde görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir.

-6245 sayılı Yasa’ya göre yapılan ödemelerin tümü, yolluk (harcırah) tur. Görevin özelliğine, yolluğa hak kazanan kişinin durumuna göre, yolluk unsurlarından birinin veya birkaçının ödenmemesi, kimi durumlarda yolluk unsurlarının tek tek hesaplanması yönteminden ayrılarak kurs gündeliği, komple kamyon bedeli, abonman kartı gibi başka isimler altında belirli bir ödeme yapılması, ödemenin Yasa’ya göre yolluk niteliğini değiştirmemektedir.

-Hangi isim altında verilirse verilsin, yolluk, periyodik biçimde değil, hizmet yapılmasına gerek duyulması ve hizmetin yapılması koşulu ile ödenmektedir.

Tags: